Informácie o znečisťovaní ovzdušia.

Informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

V zmysle § 34 odsek (2), písmeno j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť Auto Palace Bratislava, s.r.o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na prevádzke Dvojkrížna 5 v Bratislave.

Na prevádzke v Bratislave sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - lakovňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje.

Aktuálne údaje vypustených emisií za rok 2023 v tonách sú: TZL: 0,004765; SO2/SOx: 0,000194; NOx ako NO2: 0,031490; CO: 0,012717; TOC: 1,137719

Nové podmienky pre poskytovanie pozáručných služieb.

PLATNÉ OD 1.1.2017.

Legislatíva Európskej únie od 1. januára 2017 obmedzuje poskytovanie pozáručných služieb, ktoré sa posudzujú ako poistné služby.

Balík služieb BMW Repair Inclusive alebo MINI Repair Inclusive (tzv. Rozšírený balík opráv) predlžuje váš nárok na opravu porúch vozidla, čo znamená, že si opravy môžete nárokovať aj po uplynutí obdobia 24 mesiacov. (Ak sú v priebehu dohodnutého času/kilometrov potrebné opravy, ich náklady vám budú uhradené podľa zmluvných podmienok).

S platnosťou od 1.1.2017 bude možné zakúpiť si Balík služieb BMW Repair Inclusive alebo MINI Repair Inclusive iba počas nadchádzajúcich 3 mesiacov od prvej registrácie vozidla alebo od uvedenia vozidla do prevádzky.

Zmena sa dotýka aj doteraz zakúpených vozidiel. V prípade, že uvažujete nad kúpou predĺženej záruky pre Vaše vozidlo BMW alebo MINI, odporúčame Vám urobiť tak do 31.12.2016. Od 1.1.2017 už nebude možné tento balík služieb pre registrované vozidlá dokúpiť.

Predaj a zber pneumatík.

PLATNÉ OD 1.1.2016.

Spoločnosť Auto Palace Bratislava s.r.o. v zmysle zákona č. 79/2015 zbierky zákonov o odpadoch, vykonáva bezplatný spätný zber požitých prenosných batérii, akumulátorov a odpadových pneumatík.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH SUBJEKTOV A POVINNOSTÍ

1. SUBJEKTY

• distribútor: Osoba poskytujúca pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, vrátane osôb vykonávajúcich iba výmenu pneumatík bez ich predaja (typicky predajcovia pneumatík a autoservisy).

2. SPÄTNÝ ZBER

• vykonávajú distribútori na svojich predajných miestach a to tým, že preberajú odpadové pneumatiky od konečných užívateľov odpadových pneumatík za nižšie uvedených podmienok2,

• spätný zber vykonávajú distribútori bezplatne bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru a bez ohľadu na výrobnú značku apo celú prevádzkovú dobu,

• distribútor informuje konečných užívateľov odpadových pneumatík o bezplatnom spätnom zbere (web, ak ho má zriadený a viditeľne v mieste svojej prevádzkarne),

• distribútor je povinný dohodnúť s konečným používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvo odpadových pneumatík, ktoré mu odovzdáva konečný používateľ, presahuje jeho skladové možnosti,

• distribútor je povinný ohlásiť k poslednému dnu príslušného kalendárneho štvrťroka Ministerstvu životného prostredia SR („MŽP“) množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík; ak bude zriadené tzv. Koordinačne centrum pre odpadové pneumatiky, aj tomuto centru,

• výrobcovia budú vyzbierané odpadové pneumatiky preberať od distribútorov a zabezpečovať ďalšie nakladanie s nimi v rozsahu svojich trhových podielov a spôsobmi podľa Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2023

Súbory cookie na doméne autopalace.mini.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.