PRÁVNE VYHLÁSENIE.

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ.

Ďakujeme Vám za návštevu našej stránky a za záujem o produkty MINI. Spoločnosť BMW Slovenská republika s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, koná na území SR prostredníctvom BMW Slovenská republika s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika, IČO: 51 112 736 (ďalej len „BMW Slovensko”).

Kontakt: infomini.sk@mini.com

 

VAROVANIE PRED PODVODNÝMI E-MAILAMI.

BMW od Vás nebude nikdy požadovať, aby ste elektronickou poštou zaslali či potvrdili osobné údaje zahŕňajúce napríklad Vaše meno, adresu, heslá či finančné informácie. Ak dostanete email od niekoho, kto sa bude vydávať za BMW alebo za divíziu BMW, napríklad za bezpečnostný odbor, prípadne za odbor zodpovedný za organizovanie súťaží, a bude požadovať takýto typ informácií, NEODPOVEDAJTE PROSÍM. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o podvodný email, ktorého jediným cieľom je vylákať z Vás osobné informácie. Odporúčame, aby ste odosielateľa zaradili do zoznamu zablokovaných odosielateľov rozosielajúcich spamy.

POSLEDNÉ PODVODNÉ E-MAILY.

Email od "asistenta z bezpečnostného odboru BMW" Možno ste dostali email, údajne od asistenta bezpečnostného odboru BMW, v ktorom sa uvádzalo, že máte kliknúť na istý odkaz, aby ste z bezpečnostných dôvodov do 24 hodín potvrdili Váš účet, lebo inak bude zrušený. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta bezpečnostného odboru BMW. Je to podvodný email. NEREAGUJTE PROSÍM NAŇ.

Email od odboru "BMW zodpovedného za organizovanie súťaží" Možno ste dostali email, údajne od odboru BMW zodpovedného za organizovanie súťaží, v ktorom sa uvádza, že ste získali výhru. Chceli by sme Vás informovať, že ani BMW, ani nijaká z pridružených spoločností BMW nemajú asistenta odboru pre organizovanie súťaží BMW . Je to podvodný email. NEREAGUJTE NAŇ PROSÍM.

OCHRANA OSOBÝCH ÚDAJOV.

Pri využívaní našich služieb môžete byť požiadaní o uvedenie vašich osobných údajov. Zodpovedanie týchto otázok je dobrovoľné a v prípade polí neoznačených hviezdičkou (*) je nepovinné pre účely spracovania vašej požiadavky. Vaše osobné údaje budú uložené a spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie a využitie vašich osobných údajov na účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu je možné len s vaším súhlasom. Len s vaším súhlasom môžu byť vaše údaje poskytnuté na účely uvedené vyššie tretej osobe.

BMW Slovensko ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základne Vami udeleného súhlasu na nasledovné účely: (i) zasielanie informačných materiálov, pozvánok na podujatia, informácii o produktoch, službách a akciách a súvisiaci prieskum trhu (IS Marketing); (ii) organizovanie a vyhodnocovanie spotrebiteľských súťaží (IS Spotrebiteľské súťaže); (iii) spracovanie žiadostí a podnetov (IS Infolinka / Žiadosti) a (iv) spracovanie a vybavenie žiadosti o skúšobnú jazdu (IS Skúšobné jazdy). BMW Slovensko je v zmysle § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu z dôvodu, že dané spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov s Vami alebo na plnenie alebo rokovanie o zmluve, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana. V týchto prípadoch BMW Slovensko spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely: (i) zapožičiavanie vozidiel (IS Zapožičiavanie vozidiel) a (ii) podpora predaja vozidiel BMW a MINI (IS Podpora predaja).

BMW Slovensko môže spracúvať vo svojich informačných systémoch nasledovné osobné údaje: (i) IS Marketing: oslovenie, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, aktuálne vlastnené vozidlo, vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla, hobby; (ii) IS Spotrebiteľské súťaže: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt, fotografia, aktuálne vlastnené vozidlo, vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla, hobby; (iii) IS Infolinka / Žiadosti: meno, názov firmy, číslo OP, IČO, bydlisko/sídlo, telefonický kontakt, email, dátum podania žiadosti, model vozidla, číslo karosérie (VIN), vozidlo BMW o ktoré má zákazník záujem, plánovaný dátum kúpy nového vozidla; (iv) IS Skúšobné jazdy: oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mail, podpis, značka, model a rok prihlásenia súčasného vozidla, plánovaný dátum kúpy vozidla, rok narodenia, hobby, zamestnanie, odvetvie, názov spoločnosti, číslo vodičského preukazu; (v) IS Zapožičiavanie vozidiel: oslovenie, titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mail, podpis, značka, model a rok prihlásenia súčasného vozidla, plánovaný dátum kúpy vozidla, rok narodenia, hobby, zamestnanie, odvetvie, názov spoločnosti, číslo vodičského preukazu; (vi) IS Podpora predaja: oslovenie, titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa, telefónny kontakt, e-mail, rok narodenia, profesia, pozícia, podpis, názov spoločnosti, údaje o súčasnom vozidle, údaje o vozidle o ktoré má dotknutá osoba záujem, číslo vodičského preukazu.

Vaše osobné údaje nebudú bez Vášho súhlasu zverejnené ani prenášané do tretích krajín.

Spoločnosť BMW Slovensko zodpovedá ako prevádzkovateľ za bezpečnosť osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté. V tých prípadoch, kedy zaslaním požiadavky dochádza k poslaniu osobných údajov vybranému BMW Dílerovi zodpovedá za bezpečnosť týchto údajov a za súlad spracovania s právnymi predpismi ako prevádzkovateľ tento vybraný BMW Díler.

BMW Slovensko ako prevádzkovateľ môže vaše osobné údaje poskytnúť svojim sprostredkovateľom alebo subdodávateľom, a to výlučne na účel, ktorý je vami odsúhlasený a zároveň uvedený v zmluve so sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov BMW Slovensko:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, so sídlom Petuelring 130, Mníchov 80788, Nemecko, CREDITEXPRESS Česká republika s.r.o., so sídlom Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9, IČO: 266 97 131, Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adresu Zákaznícky servis BMW, Karadžičova 8, Bratislava 821 08, Slovenská republika alebo e-mailom na infomini.sk@mini.com.

MINI JE ZNAČKA PATRIACA DO BMW GROUP A PRETO NÁJDETE PLATNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA NASLEDUJÚCICH WEBOVÝCH STRÁNKACH BMW. 

COOKIES.

Cookie je malý textový súbor, ktorý bude z webových stránok uložený na váš disk. Cookies nespôsobujú vášmu počítaču žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies našich webových stránok neprenášajú v žiadnom prípade vaše osobné údaje. Použitie cookies môžete nastavením vášho prehliadača deaktivovať. Aby sme vám mohli poskytnúť našu ponuku individuálne, musíme v niektorých oblastiach stránok cookies použiť. Anonymné vyhodnotenie cookies môže byť využité na štatistiku.

AUTORSKÉ PRÁVA.

Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, animácie, videá a ich zoradenie na týchto stránkach sú predmetom ochrany autorských práv a iných práv duševného vlastníctva patriacim BMW Slovensko alebo iným spoločnostiam patriacim do skupiny BMW Group. Tieto autorské diela nesmú byť na komerčné účely kopírované, rozširované, pozmeňované alebo sprístupňované tretím osobám. Časť týchto web stránok môže obsahovať autorské diela tretích strán.

OCHRANNÉ ZNÁMKY.

Ak nie je uvedené inak, sú všetky ochranné známky zobrazené na týchto webových stránkach chránené v prospech BMW AG, príp. iných spoločností patriacich do skupiny BMW Group. To platí hlavne, avšak nie len na značky, názvy modelov, logá a emblémy.

LICENCIE.

BMW Slovensko sa snaží ponúknuť návštevníkom inovatívne a informatívne webové stránky. Avšak návštevníci týchto stránok musia rozumieť, že BMW Group je oprávnené chrániť svoje práva duševného vlastníctva vrátane patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv. Preto nič na týchto stránkach nemožno vykladať ako súhlas s použitím práv duševného vlastníctva spoločností patriacich do skupiny BMW Group alebo tretích strán.

RECYKLÁCIA V BMW.

Vaše BMW je výsledkom komplexného programu recyklácie. Čo to však znamená v praxi? Znamená to, že všetky požiadavky recyklácie sa berú do úvahy od úplného začiatku, od začiatku vývoja vozidla BMW. Jedným z príkladov je voľba používaných materiálov, starostlivo vyberaných tak, aby kládli čo najmenšie nároky na zdroje surovín a zaručovali účinnú recykláciu, šetrnú k životnému prostrediu. Každé vozidlo BMW je navrhnuté tak, aby umožňovalo ľahkú a hospodárnu recykláciu na konci svojej dlhej životnosti. Znalosti a skúsenosti v tejto oblasti zhromažďujeme už od roku 1994 v jedinečnom stredisku BMW pre demontáž a recykláciu neďaleko Mníchova. S akýmikoľvek otázkami ohľadom vrátenia vášho vyslúžilého vozidla sa preto obracajte na svojho najbližšieho partnera spoločnosti BMW, ktorý vám s potešením odpovie.

ZODPOVEDNOSŤ.

Tieto webové stránky sú zostavované s najvyššou mierou starostlivosti. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Akákoľvek zodpovednosť za škody, ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú použitím týchto webových stránok je vylúčená, ak neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou. Ak budú tieto stránky prevádzkované treťou osobou, nepreberá BMW Slovensko žiadnu zodpovednosť za ich obsah.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV.

Z dôvodu právnej povinnosti Vás informujeme, že Komisia EÚ implementovala online platformu pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, známku ako platforma RSO (riešenie sporov on-line). O platforme RSO sa môžete dozvedieť viac na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Naša emailová adresa je zakaznicky.servis.sk@bmw.com. Podotýkame, že sme povinní poskytnúť Vám túto informáciu bez ohľadu na Vašu účasť v akejkoľvek schéme alternatívneho riešenia sporov.

PRÁVNE INFORMÁCIE O PRIPOJENÝCH SLUŽBÁCH MINI.

Informácie o zmluvných podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov pre pripojené služby nájdete v príslušných dokumentoch uvedených nižšie.

Ak máte otázky, obráťte sa prosím na zákaznícku linku MINI: +421 (2) 60 20 20 80.

PRÁVNE INFORMÁCIE O PRIPOJENÝCH SLUŽBÁCH MINI.  LEGAL INFORMATION ON MINI CONNECTED SERVICES.  ÚPLNÝ ZOZNAM A PODROBNÝ OPIS SLUŽIEB A ÚDAJOV POUŽITÝCH V KAŽDOM JEDNOTLIVOM PRÍPADE MOŽNO NÁJSŤ TU.  A COMPLETE LIST AND DETAILED DESCRIPTION OF THE SERVICES AND THE DATA USED IN EACH CASE CAN BE FOUND HERE. 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

BMW Slovenská republika s.r.o.

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI

Súbory cookie na doméne autopalace.mini.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.